2021-03-11 44

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд орон нутгуудын оролцоо, ажил үүрэг хамгийн чухал үүрэгтэй. Тэр ч утгаараа салбарын бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2021 онд Нийслэл болон орон нутгийн Засаг дарга нартай байгуулах тус гэрээнд:
-Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах
-Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
-Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийг хамгаалах
-Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах
-Ойн бодлогыг хэрэгжүүлэх
-Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах
-Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
-Уур амьсгалын сөрөг нөлөөллийг сааруулах болон Салбар дундын уялдаа холбоог хангаж, хамтран ажиллах чиглэлээр томоохон ажлуудыг тусгасан юм.

Холбоотой мэдээ